recreeren
Landschap
Leerzaam
Woningen
Toegankelijk
Natuur
Contact

 


Landgoed Zwanenburg in vogelvlucht

Tot op heden kunnen we nog niet beginnen met de definitieve aanleg van Landgoed Zwanenburg. Ruim tien jaar geleden is 'De Heemtuin' aangelegd, de eerste stap richting het Landgoed. We hopen snel op medewerking van provincie en gemeente om met de aanleg van de rest van het landgoed te mogen beginnen.

Doelstelling

Het ecologisch en economisch verantwoord grondgebruik in de recreatie concentratie Ouwerkerk d.m.v. recreatief medegebruik (Maximaal 75 landhuizen). Hierbij is de bebouwing geen doel op zich, zoals gebruikelijk, maar een middel tot een duurzame ontwikkeling in de vorm van een ecologisch heempark.

Heempark
Een heempark is een terrein waar een diverse inheemse flora een toonaangevende rol speelt. De diversiteit van dit heempark wordt verder vergroot door het grondprofiel zodanig te wijzigen dat er minimaal zeven biotopen ontstaan te weten vijver, moeras, rijke ontwaterde zavelgrond, arme droge zandgrond, natte zandgrond, kleigrond en natte zavel + klei. Bovendien zullen er al dan niet duidelijke overgangsgebieden zijn. Deze biotopen komen meerdere malen en in wisselende combinaties voor. Al naar gelang het bodemprofiel dat mogelijk maakt, worden deze biotopen verkregen.

Op deze manier kan een grote verscheidenheid aan planten, struiken en bomen een voor hen passend leefmilieu vinden. Een bewaarplaats voor o.a. 'economisch niet interessante' planten, oude fruitrassen enz.

Bebouwd oppervlak
De huizen hebben een maximale bebouwd oppervlak van 350 m2. Als de bouwkavel 1.000 m2 is, hoort daar een natuurlavel van minimaal 9.000 m2 bij. De erfpacht voor de natuurkavel is fiscaal aftrekbaar.

Een voorbeeld: Iemand koopt een landhuis van 350m2 op een bouwkavel van 1.000m2 en wil daar 20.000m2 natuur omheen hebben, dan kan dat. In overleg is veel mogelijk.

Overige kenmerken:

  • De grondkavels worden in erfpacht uitgegeven voor 100 jaar.
  • Iedere pachter krijgt twee pachtcontracten Het eerste betreft de bouwkavel, wier oppervlakte minimaal twee maal de oppervlakte van het te bouwen landhuis moet bedragen.
  • Het bijzondere van dit project is het feit dat huiseigenaren naast investeren in hun eigen bebouwing en milieuvriendelijke infrastructuur tevens in natuurontwikkeling kunnen investeren. Daartoe geeft het tweede pachtcontract de mogelijkheid. De minimale oppervlakte van de heemtuinkavel zal 9.000 m2 bedragen. In de opzet van het project is geen maximum oppervlakte vereist. Deze laatste kavel wordt door de grondeigenaar/verpachter (Stichting Landgoed Zwanenburg) aangelegd en onderhouden. In het stichtingsbestuur va het landgoed zit de voormalig eigenaar en afgevaardigden van de erfpachters. Voor deze opzet is gekozen teneinde continuïteit van het geheel over een lange periode te kunnen waarborgen. Deskundig onderhoud is slechts mogelijk bij een totaal beheer.
  • Voor alle duidelijkheid: de wegen en de paden (wandel- en fietsroute) op het landgoed zijn onder voorwaarden vrij toegankelijk.

Locatie

Landgoed Zwanenburg ligt aan de zuidoost kant van het voormalige eiland Schouwen en Duiveland op slechts een steenworp afstand van het dorpje Ouwerkerk en de Oosterschelde.

Het heempark wordt voor voetgangers en fietsers vrij toegankelijk. Dit onder dezelfde voorwaarden als het aangrenzende natuurreservaat van Staatsbosbeheer.

Door middel van bruggetjes en corridors zullen de percelen worden gekoppeld.

Krekengebied
Een viertal Phoenix caissons herinneren aan de dijkdoorbraak van 1 febr. 1953. Ooit in Engeland gebouwd om de landing in Normandië mogelijk te maken, zette men ze op 6 nov.1953 in om het laatste, diepste gat te dichten.

Het uitgestrekte krekengebied dat een direct gevolg was van de ramp ontwikkelde zich tot natuurgebied. De recent gerealiseerde kanoroute, die zeer waarschijnlijk nog zal worden uitgebreid, biedt een nieuwe kijk op dit krekengebied.

Talloze wandel- en fietsroutes doorkruisen het natuurgebied van staatsbosbeheer, dat inclusief de kreken 143 ha beslaat. Het gebied is voor het overgrote deel voor het publiek toegankelijk, met uitzondering van de direct als vogel- resp., broedgebied aangewezen c.q. bestemde gebieden.

Oosterschelde
Het natuurmonument Oosterschelde (momenteel wordt de procedure doorlopen om te komen tot de aanwijzing als Nationaal Park) is een belangrijke schakel in de vogeltrek.

Het vormt het foerageergebied voor talloze watervogels zoals o.a. steltlopers  (kluten, scholekters enz.), ganzen, eenden en strandlopers. Voor zowel de trekvogels als de standvogels is het gebied van groot belang. Onder meer worden de binnendijkse inlagen (en aanliggende gebieden) gebruikt als broedgebied.